Γραφείο Απασχόλησης «V-job»

 Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ στα πλαίσια υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης δημιούργησε το Γραφείο Απασχόλησης «Vjob» που στοχεύει στην αποτελεσματική σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας.

Άμεσοι στόχοι του Γραφείου Απασχόλησης « Vjob » είναι:

 • η σύνδεση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσδοκιών των καταρτισθέντων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • η παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης,
 • η καταγραφή των θέσεων απασχόλησης της τοπικής αγοράς εργασίας,
 • η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,
 • η διασύνδεση των καταρτισθέντων με τις επιχειρήσεις της περιοχής και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας

Το Vjob αποτελεί μία βάση δεδομένων προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα:

 • της πληροφόρησης για το επαγγελματικό προφίλ των καταρτιζομένων του ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ,
 • της αναζήτησης εργασίας ανάλογα με τις σπουδές, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευομένων και
 • της μετάβασης των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης στην αγορά εργασίας.

Επίσης παρέχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση για:

  • τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,
  • οδηγίες για την αναζήτηση εργασίας,
  • οδηγίες συγγραφής του βιογραφικού σημειώματος,
  • οδηγίες σύνταξης και συγγραφής της συνοδευτικής επιστολής και
  • οδηγίες για τον χειρισμό της συνέντευξης
  • επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
  • επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους
error: Content is protected !!