Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, είτε ως συντονιστής, έχοντας την συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, αναλαμβάνοντας μέρος του συνολικού προγράμματος. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία εμπλέκεται ο οργανισμός μας έχουν ως στόχο τους την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην κατάρτιση και την απασχόληση.

error: Content is protected !!