Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Βασικό πεδίο προτεραιότητας για τον φορέα αποτελεί η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ είναι:

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης καριέρας

Βασικός σκοπός της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης καριέρας είναι να βοηθηθεί ο άνεργος να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

 • Σε άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο ή
 • Σε άτομα που καλούνται να αλλάξουν το επάγγελμα που ασκούσαν στο παρελθόν

Αριθμός Συμμετεχόντων
Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.

Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 6 και 10 ατόμων.

Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.

Μεθοδολογία – Εργαλεία

 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Βιωματικός τρόπος Εργασίας
 • Τεστ Προσωπικότητας
 • Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία Διαχείρισης Καριέρας

 • Συμβουλευτική με σκοπό την ανάπτυξη της Αυτοαντίληψης και Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ
 • Πληροφόρηση – Γνωριμία με το Περιβάλλον Εργασίας
 • Εκπαιδευτική Πληροφόρηση
 • Σύνθεση – Λήψη Απόφασης – Κατάρτιση Επαγγελματικού Σχεδίου Δράσης
 • Διερεύνηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση
 • Πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης
 • Σύνθεση επαγγελματικού προφίλ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης θέσης εργασίας
 • Λήψη επαγγελματικής απόφασης και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου με βήματα προετοιμασίας για την υλοποίηση της επαγγελματικής απόφασης

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

Σκοπός της Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών μιας ομάδας στο να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας.

Σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.

Αριθμός Συμμετεχόντων

Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο. Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 6 και 10 ατόμων.

Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής

Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.

Μεθοδολογία – Εργαλεία

Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, με βιωματικό τρόπο, όπου ο άνεργος ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα «πλήρους απασχόλησης».

Οφέλη συμμετοχής

 • Γνώση κανόνων και διαδικασιών αγοράς εργασίας
 • Εντοπισμός αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης εργασίας
 • Δημιουργία δικτύου επαφών-γνωριμιών για αναζήτηση θέσης εργασίας
 • Αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ
 • Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος σε άμεση σχέση με τον επαγγελματικό στόχο
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής με εργοδότη
 • Εντοπισμός στοχευόμενων θέσεων εργασίας
 • Αποτελεσματική οργάνωση της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς εργασίας

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Διάρκεια ομάδας Συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 20 και 30 ωρών.

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία της Συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

 1. Συμβουλευτική με σκοπό τη διερεύνηση επαγγελματικού/ επιχειρηματικού προφίλ
 2. Διερεύνηση επιχειρηματικής ιδέας / λήψη επιχειρηματικής απόφασης
 3. Ανάπτυξη προγράμματος μάρκετινγκ και βασικού χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ομάδα Συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας είναι:

 • Διερεύνηση και επεξεργασία των ισχυρών και αδύναμων σημείων του επιχειρηματικού προφίλ
 • Διερεύνηση επιχειρηματικών ιδεών και λήψη επιχειρηματικής απόφασης
 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που έχει η επιχείρηση-στόχος στην αγορά εργασίας
 • Πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ή επιδότησης
 • Πληροφόρηση για το σχεδιασμό επιχειρηματικού σχεδίου
 • Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας είναι η ευαισθητοποίηση, η ενθάρρυνση και η παροχή βοήθειας στους ανέργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να μετατραπεί η επιχειρηματική ιδέα τους σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία επιχείρησης με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας