Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαικό Έργο «SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed» (2020-1-HR01-KA202-077801) με ακρωνύμιο SCALE SMEs, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ .

Οι δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες θεωρούνται ως ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, αλλά και ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας. Μπορούν να δράσουν ως σημαντικοί μοχλοί της καινοτομίας. Οι μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στις κοινωνίες μας προς την οικονομία της γνώσης έχουν οδηγήσει σε νέες μορφές μη τεχνολογικής καινοτομίας στις οποίες η «δημιουργικότητα που βασίζεται στον πολιτισμό» παίζει βασικό ρόλο.

Η λογική του έργου είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλά έργα έχουν υλοποιηθεί για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων επιχειρήσεων και διαχείρισης καλλιτεχνών / δημιουργικών, αλλά κανείς δεν έχει εστιάσει σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να βελτιωθούν με διατομεακή προσέγγιση. Επιπλέον, η πλειονότητα των υπαρχουσών πρωτοβουλιών στοχεύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και όχι σε επιχειρηματίες που το χρειάζονται ενοποιούν τις επιχειρήσεις τους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ειδικών εργαλείων κατάρτισης που θα υποστηρίξουν τα άτομα που εργάζονται στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες για τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους που απαιτούνται για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, διατηρώντας έναν ενάρετο κύκλο δημιουργικών ταλέντων, καλλιτεχνικών εκφράσεων, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

– ανάπτυξη 1 διακρατικού μοντέλου κατάρτισης χωρισμένο σε 5 μακροοικονομικές περιοχές, 1 για κάθε εμπειρογνωμοσύνη που έχει αναγνωριστεί ως απαραίτητη για την απελευθέρωση του δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών:

1) Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών

2) Εξειδίκευση στις Τεχνολογίες

3) Γνώση της Αγοράς και της Επιχειρηματικότητας

4) Επιχειρηματική και τη Χρηματοοικονομική διαχείριση

5) Διαδικασίες και Δικτύωση.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω ενός συνόλου καλά καθορισμένων δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε 30 μήνες από 6 εταίρους που προέρχονται από 5 διαφορετικές χώρες (Κροατία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία ​​και Ελλάδα).

Ο άμεσος στόχος των δραστηριοτήτων του έργου θα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να επωφεληθούν από δραστηριότητες κατάρτισης και πνευματικά αποτελέσματα, καθώς και το προσωπικό από τους συμμετέχοντες οργανισμούς να βελτιώσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους για να βοηθήσουν τις εταιρείες να μετατρέψουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα από «project-byproject basi» σε «βιώσιμη δημιουργική επιχειρηματικότητα».