Γραφείο Απασχόλησης « V-job »

Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ στα πλαίσια υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης δημιούργησε το Γραφείο Απασχόλησης «V-job» που στοχεύει στην αποτελεσματική σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας.

Άμεσοι στόχοι του Γραφείου Απασχόλησης « V-job » είναι:

 • η σύνδεση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσδοκιών των καταρτισθέντων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • η παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης
 • η καταγραφή των θέσεων απασχόλησης της τοπικής αγοράς εργασίας
 • η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • η διασύνδεση των καταρτισθέντων με τις επιχειρήσεις της περιοχής και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας

Το V-job αποτελεί μία βάση δεδομένων προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα:

 • της πληροφόρησης για το επαγγελματικό προφίλ των καταρτιζομένων του ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
 • της αναζήτησης εργασίας ανάλογα με τις σπουδές, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευομένων και
 • της μετάβασης των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης στην αγορά εργασίας

Επίσης παρέχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση για:

 • τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
 • οδηγίες για την αναζήτηση εργασίας
 • οδηγίες συγγραφής του βιογραφικού σημειώματος
 • οδηγίες σύνταξης και συγγραφής της συνοδευτικής επιστολής
 • οδηγίες για τον χειρισμό της συνέντευξης
 • επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
 • επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους